โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 308,162,660 27.75
2. บริษัท ซี.อาร์.จี. บริการ จำกัด 289,645,488 26.08
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 53,298,807 4.80
4. สำนักงานประกันสังคม 50,518,600 4.55
5. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 26,929,796 2.42
6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 19,476,365 1.75
7. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 15,438,000 1.39
8. VIELLA ASSETS LTD. 14,578,677 1.31
9. CHASE NOMINEES LIMITED 14,519,048 1.31
10. DBS BANK LTD 11,000,000 0.99