โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 308,162,660 27.75
2 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด 289,645,488 26.08
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 67,634,664 6.09
4 สำนักงานประกันสังคม 45,289,000 4.08
5 นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 26,605,996 2.40
6 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 16,879,565 1.52
7 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 14,935,300 1.34
8 VIELLA ASSETS LTD. 14,578,677 1.31
9 DBS BANK LTD 11,000,000 0.99
10 STATE STREET EUROPE LIMITED 10,650,431 0.96