สารจากคณะผู้บริหาร

การดำเนินธุรกิจในปี 2560 นับเป็นอีกปีที่มีสิ่งท้าทายทั้งภาคเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของพฤติกรรมการจับจ่าย ของผู้บริโภค ดังนั้นบริษัทฯจำเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์อย่างต่อเนื่องและดำเนินการให้เร็วขึ้นเพื่อสอดรับกับความต้องการของลูกค้า ทั้งในส่วนธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจศูนย์การค้า และการผลักดันธุรกิจของทั้งคู่ค้าและผู้เช่าให้ก้าวหน้า รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อวางรากฐานในการเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ผลงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีภาพรวมผลประกอบการเป็นไปในทิศทางตามแผนที่วางไว้ และมีพัฒนาการที่สำคัญหลายด้านอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 30,353 ล้านบาท และกำไรสุทธิ มีจำนวน 2,897 ล้านบาท โดยบริษัทฯสามารถควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิผล สำหรับการดำเนินงานสำคัญ และปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ คือการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดสาขาใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มหาชัย และ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร รวมถึงการปรับปรุงสาขาที่ยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยการผสมผสานการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ภายในศูนย์ในรุปแบบต่างๆ และนำเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ที่โดดเด่น ให้แก่ลูกค้า อาทิ สร้างบรรยากาศในศูนย์การค้า ให้มีความแปลกใหม่ น่าตื่นเต้น สร้างพื้นที่สาหรับสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ (Co-working space) การจัดกิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อให้โรบินสันเป็นศูนย์การของชุมชน ที่เป็นศูนย์รวมของทุกเพศและทุกวัย อีกทั้งการนำเสนอรูปแบบใหม่ของห้างสรรพสินค้าและผังศูนย์การค้า (Integrated layout) รวมถึงการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในศูนย์การค้า เพื่อประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มสินค้าให้มีความครบครันทุกกลุ่ม ในราคาที่เหมาะสม รวมถึงการเป็นผู้นำในการพัฒนาสินค้าแบรนด์ของบริษัทฯ (Private label) ที่มีจำหน่ายเฉพาะในสาขาของโรบินสันเท่านั้น รวมถึงการคัดสรรแบรนด์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลายหลายของลูกค้าและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป และเพื่อตอกย้ำผู้นำค้าปลีกที่นำเสนอสิ่งใหม่ตลอดเวลา ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯให้ความสำคัญกับสินค้ากลุ่มใหม่ประเภทของใช้ในบ้านเป็นพิเศษ โดยสินค้ากลุ่มนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีแนวความคิดตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่เน้นในเรื่องของคุณภาพ และความคุ้มค่า คุ้มราคา

บริษัทฯ ยังได้พัฒนาช่องทางการขายเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าจาก Multi Channel ก้าวเข้าสู่ Omni-Chanel อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการช็อปปิ้งบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และขยายการบริการให้ครอบคลุม เพื่อรวมช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ไว้ด้วยกัน และนับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าของโรบินสันได้ง่ายยิ่งขึ้น ผ่านช่องทาง Online นอกจากนี้ในทุกสาขา ยังมีจุดบริการ Click&Collect เพื่อรับสินค้าที่สั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.robinson.co.th นอกจากนั้น บริษัทฯยังเน้นการดึงดูดลูกค้า online ให้มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการในสาขาโรบินสันอีกด้วย

ในฐานะที่บริษัทฯเป็น ผู้นำการค้าปลีกที่มีจำนวนสาขาคลอบคลุมพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย บริษัทฯได้มีการวางรากฐานต่างๆทั้งในด้านบุคลกร กลยุทธ์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต นอกจากการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ผ่านการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของผู้บริหาร คู่ค้า และพนักงานของบริษัทฯในธุรกิจค้าปลีก บริษัทฯเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาและมีส่วนแบ่งการตลาดอย่างมีผลกำไรและมุ่งหวังในการสร้างความสำเร็จในทางธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของกระบวนการทำงานของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่