ผังองค์กร


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560


หมายเหตุ : ตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (Executive Vice President หรือ EVP) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ( Senior Vice President หรือ SVP ) ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ (Vice President หรือ VP) และ Financial Controller


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560