คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ข้อมูลย้อนหลัง : คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานประจำงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ผลประกอบการสำคัญในไตรมาส 3 ปี 2560

 • กำไรสุทธิ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ มีจำนวน 611 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย รายได้จากค่าเช่า รายได้อื่น การลดลงของต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี รวมถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รายได้รวม บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 7,502 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ล้านบาท โดยมาจากการเพื่มขึ้นของยอดขายจากสาขาใหม่และสาขาเก่าที่มีการปรับปรุง รวมถึงการเติบโตของรายได้ค่าเช่าในสาขารูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งสาขาเก่าและสาขาใหม่ ซึ่งมีอัตรา occupancy rate ที่ร้อยละ 99 ปัจจุบันบริษัทฯมีสาขาที่เปิดให้บริการทั้งหมด 44 แห่งในประเทศไทย (แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯ 11 แห่ง สาขาในต่างจังหวัด 33 แห่ง) และสาขาในประเทศเวียดนาม 2 แห่ง

เปรียบเทียบผลดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559

หน่วย:ล้านบาท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ไตรมาส3/2560
ไตรมาส3/2559
เพิ่ม (ลด)
% เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 6,394 6,237 157 2.5%
รายได้จากการลงทุน 866 742 124 16.7%
รายได้อื่น 242 219 23 10.6%
รวมรายได้ 7,502 7,198 304 4.2%
ต้นทุนขาย 4,848 4,720 128 2.7%
ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,619 1,576 43 2.7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 350 327 23 7.1%
ต้นทุนทางการเงิน 19 23 (3) (14.3%)
รวมค่าใช้จ่าย 6,835 6,645 190 2.9%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 97 103 (6) (5.9%)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 764 656 108 16.4%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 121 111 (10) (9.0%)
กำไรสุทธิ 611 510 101 19.8%

ผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2560

 • รายได้จากการขาย : ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 6,394 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 157 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.5 เนื่องจาก การเพื่มขึ้นของยอดขายจากสาขาใหม่และสาขาเก่าที่มีการปรับปรุง การปรับเปลี่ยนกลุ่มสินค้าที่ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับสภาพเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น จากการส่งออกและการท่องเที่ยว ในขณะที่การบริโภคสินค้าโดยรวมในประเทศยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
 • รายได้จากการลงทุน : ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนมีจำนวน 866 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 16.7 จากไตรมาส 3 ปี 2559 โดยรายได้หลักมาจากการเติบโตของรายได้ค่าเช่าในสาขารูปแบบ ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์เพิ่มสูงขึ้นทั้งสาขาเก่า และสาขาใหม่ที่เปิดในปี 2559 และ 2560 รวมถึงสาขาที่มีการปรับปรุง เช่น สาขาสระบุรี สาขาราชบุรี เป็นต้น โดยมีอัตรา occupancy ของศูนย์การค้า ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 99 จากร้อยละ 98 ในไตรมาส 2 ปี 2560
 • รายได้รวม : ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม มีจำนวน 7,502 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 304 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.2 จากการเพิ่มขึ้นของ รายได้จากการขาย รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่นๆ
 • อัตรากำไรขั้นตัน : ในไตรมาส 3 ปี 2560 ทางบริษัทฯมีกำไรขั้นต้นจากการขายจำนวน 1,546 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท โดยอัตรากำไรขั้นต้นได้รับผลกระทบจากช่วงการปรับเปลี่ยนกลุ่มสินค้า (product transition period) ซึ่งทำให้ อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก ร้อยละ 24.3 ในไตรมาส 3 ปี 2559 เป็น ร้อยละ 24.2 ในไตรมาส 3 ปี 2560
 • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวนรวม 1,968 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.4 จากไตรมาส 3 ปี 2559 โดยค่าใช้จ่ายหลักๆมาจากสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2559 และ 2560 รวมถึงการขยายสาขาของกลุ่ม interbrand และ housebrand อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายของสาขาเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ต้นทุนทางการเงิน : ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำนวนรวม 19 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.3 จากไตรมาส 3 ปี 2559
 • ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม : ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมมีจำนวน 97 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 จากไตรมาส 3 ปี 2559 (โดยแบ่งเป็นส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทเพาเวอร์บาย จำกัด มีจำนวน 32 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จำกัด มีจำนวน 65 ล้านบาท)
 • ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ : ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินจำนวน 121 ล้านบาท ลดลง 10 ล้าน หรือ ร้อยละ 9.0% จากไตรมาส 3 ปี 2559
 • กำไรสุทธิ : ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ มีจำนวน 611 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย รายได้จากค่าเช่าโดยมีอัตราoccupancy ร้อยละ 99 และรายได้อื่นๆ การลดลงของต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี รวมถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปรียบเทียบผลดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559

หน่วย:ล้านบาท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
30 ก.ย. 2560
30 ก.ย. 2559
เพิ่ม (ลด)
% เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 18,686 18,725 (39) (0.2%)
รายได้จากการลงทุน 2,480 2,187 293 13.4%
รายได้อื่น 697 680 16 2.4%
รวมรายได้ 21,862 21,592 270 1.3%
ต้นทุนขาย 14,066 14,068 (1) (0.0%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย 4,678 4,559 119 2.6%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,031 942 90 9.5%
ต้นทุนทางการเงิน 56 63 (7) (11.0%)
รวมค่าใช้จ่าย 19,831 19,631 200 1.0%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 374 372 2 0.5%
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 2,405 2,334 72 3.1%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 376 394 (18) (4.5%)
กำไรสุทธิ 1,921 1,805 116 6.4%

ผลประกอบการในรอบ 9 เดือนแรก ปี 2560

สำหรับในรอบ 9 เดือนแรกปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 21,862 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรขั้นต้นมีจำนวน 4,620 ล้านบาท และ อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ ร้อยละ 24.7 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากการปรับเปลี่ยนกลุ่มสินค้า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวน 5,709 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับต้นทุนทางการเงิน จำนวนรวม 56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมมีจำนวน 374 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีจำนวน 376 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 4.5 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ มีจำนวน 1,921 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของรายได้จากการลงทุน และ รายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมถึงการลดลงของต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปรียบเทียบฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กับวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย:ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
30 ก.ย. 2560
31 ธ.ค. 2559
เพิ่ม ( ลด )
% เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,531 2,219 (688) (31.0%)
เงินลงทุนชั่วคราว 4 35 (31) (88.6%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3,350 3,470 (120) (3.4%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 21,624 21,277 348 1.6%
รวมสินทรัพย์ 26,509 27,001 (492) (1.8%)
รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,892 7,367 524 7.1%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,940 3,437 (1,496) (43.5%)
รวมหนี้สิน 9,832 10,804 (972) (9.0%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,677 16,197 480 3.0%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,509 27,001 (492) (1.8%)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 26,509 ล้านบาท ลดลง 492 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1.8 จากสิ้นปี 2559 และหนี้สินรวมมีจำนวน 9,832 ล้านบาท ลดลง 972 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 9.0 จากสิ้นปี 2559 จากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า และ เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นๆ ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 16,677 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 480 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.0 จากสิ้นปี 2559

โครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วยหนี้สินรวมจำนวน 9,832 ล้านบาท โดยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยมีจำนวน 2,867 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 16,677 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.6เท่า ในขณะที่มีอัตราหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.08 เท่า

แผนการดำเนินงานและการขยายสาขาในอนาคต

รายได้จากการขายของบริษัทฯ ปี 2560 ยังคงเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาพรวมการบริโภคที่มีการฟื้นตัวช้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯยังคงมุ่งเน้นในส่วนของการบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนกลุ่มสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า รวมถึงการลงทุนในโครงการที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต ซึ่งช่วยให้บริษัทฯสามารถได้รับส่วนแบ่งการตลาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้รายได้จากค่าเช่ายังคงสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯยังคงดำเนินการเปิดสาขาตามแผน โดยมีแผนการเปิด 3 สาขา (โดยครึ่งปีแรก ได้เปิด โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ที่ จังหวัดเพชรบุรี และ ในไตรมาส4 มีแผนการเปิด โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ที่ จังหวัดกำแพงเพชร และ ห้างสรรพสินค้าที่ มหาชัย) ดังนั้น ณ สิ้นปี 2560 ทางบริษัท จะมีสาขาที่เปิดให้บริการทั้งหมด 46 สาขาในประเทศไทย และ 2 สาขาที่เวียดนาม สำหรับในปี 2561 บริษัทฯมีแผนการเปิดศูนย์การค้า(Robinson Lifestyle) 2 แห่งในประเทศไทย

อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน (รอบเก้าเดือนแรก)
30 ก.ย. 2560
30 ก.ย. 2559
อัตรากำไรชั้นต้น (%) 24.7% 24.9%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.8% 8.4%
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 19.6% 18.7%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 14.3% 13.5%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.6 0.7
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.6 0.7