คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ข้อมูลย้อนหลัง : คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานประจำงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ผลประกอบการสำคัญในไตรมาส 1 ปี 2560

  • บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ มีจำนวน 710 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559 เนื่องจาก กำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ และ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
  • บริษัทฯยังคงเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบกลุ่มสินค้า(product mix)ให้แข็งแกร่ง และควบคุมการทำรายการส่งเสริมการขาย และ การจัดสรรพื้นที่ขายสินค้าให้กับกลุ่มสินค้าที่สร้างยอดขายได้เป็นอย่างดี

เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
31 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2559
เพิ่ม (ลด)
% เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 6,271 6,395 (124) (1.9%)
รายได้จากการลงทุน 799 717 82 11.5%
รายได้อื่น 214 234 (20) (8.7%)
รวมรายได้ 7,283 7,346 (62) (0.8%)
ต้นทุนขาย 4,687 4,787 (101) (2.1%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,485 1,467 19 1.3%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 337 297 40 13.3%
ต้นทุนทางการเงิน 20 17 3 19.8%
รวมค่าใช้จ่าย 6,529 6,568 (39) (0.6%)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 147 122 25 20.6%
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 902 900 2 0.2%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 147 158 12 7.4%
กำไรสุทธิ 710 686 23 3.4%
กำไรสุทธิของธุรกิจหลัก 562 564 (2) (0.3%)

หมายเหตุ กำไรสุทธิธุรกิจหลักไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2560

  • รายได้จากการขาย: ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 1.9 โดยมีจำนวน 6,271 ล้านบาท โดยการเติบโตของยอดขายสินค้าที่สาขาเดิมในไตรมาส 1 ปี2560 ลดลงอยู่ที่ -4.4% โดยยอดขายสินค้าในสาขาเดิมทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดต่างปรับตัวลง เนื่องจาก ภาพรวมการบริโภคและเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างช้าๆ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากยอดขายของสินค้าประเภท กิ๊ฟเซ็ท (gift set) ที่ลดลงในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา
  • รายได้จากการลงทุน: ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนมีจำนวน 799 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11.5 จากปีไตรมาส 1 ปี 2559 โดยรายได้หลักมาจากการเติบโตของรายได้ค่าเช่าในสาขารูปแบบ ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงสาขาใหม่ที่เปิดในปี 2559 โดย occupancy rate ณสิ้นไตรมาส 1 ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 98
  • รายได้รวม: ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 7,283 ล้านบาท ลดลง 62 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.8. จาก ไตรมาส 1 ปี 2559 โดยมาจากการลดลงจากรายได้การขาย เนื่องจากภาพรวมการบริโภคที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ
  • กำไรขั้นต้น: ในไตรมาส 1 ปี 2560 ทางบริษัทฯมีกำไรขั้นต้นจากการขายจำนวน 1,584 ล้านบาท ลดลง 24 ล้านบาท แต่ อัตรากำไรขั้นต้นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 25.1 ในไตรมาส 1 ปี 2559 เป็น ร้อยละ 25.3 ในไตรมาส 1 ปี 2560 เนื่องจากการจัดสรรพื้นที่ขายให้กับกลุ่มสินค้าสร้างยอดขายได้เป็นอย่างดี โดยเน้นในกลุ่มสินค้าที่เป็น signature categories อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่องสำอาง ยีนส์ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับบ้าน และผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนยอดขายของกลุ่มสินค้าประเภท International brand และ private brand รวมถึงการควบคุมรายการส่งเสริมการขาย โดยเน้นการส่งเสริมการขายในรูปแบบ Signature promotion เช่น pay day หรือ Wednesday promotion
  • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร: ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวนรวม 1,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จากไตรมาส 1 ปี 2559 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น มาจากสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2559 อาทิ ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายพนักงาน และ ค่าใช้จ่ายสาธาณูปโภค
  • ต้นทุนทางการเงิน: ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำนวนรวม 20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.8 จากไตรมาส 1 ปี 2559
  • ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม: ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมมีจำนวน 147 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.6 จากไตรมาส 1 ปี 2559 (โดยแบ่งเป็นส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทเพาเวอร์บาย จำกัด มีจำนวน 83 ล้านบาท และ บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จำกัด มีจำนวน 64 ล้านบาท)
  • กำไรสุทธิ: บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ มีจำนวน 710 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559 เนื่องจาก กำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม สำหรับกำไรสุทธิจากธุรกิจหลัก (ไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม) มีจำนวน 562 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.3 จากไตรมาส 1 ปี 2559

เปรียบเทียบฐานะการเงิน ณ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 กับ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท
งบเเสดงฐานะการเงิน
31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
เพิ่ม (ลด)
% เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,722 2,219 (497) (22.4%)
เงินลงทุนชั่วคราว 36 35 0.1 0.3%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3,129 3,470 (341) (9.8%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 21,402 21,277 125 0.6%
รวมสินทรัพย์ 26,289 27,001 (712) (2.6%)
รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,430 7,367 (937) (12.7%)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,911 3,437 (526) (15.3%)
รวมหนี้สิน 9,341 10,804 (1,463) (13.5%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,948 16,197 751 4.6%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,289 27,001 (712) (2.6%)

สินทรัพย์รวมมีจำนวน 26,289 ล้านบาท ลดลง 712 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.6 จากสิ้นปี 2559 และหนี้สินรวมมีจำนวน 9,341 ล้านบาท ลดลง 1,463 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.5 จากสิ้นปี 2559 จากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ระยะยาว ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 16,948 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 751 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากสิ้นปี 2559 เนื่องจากผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประกอบด้วยหนี้สินรวมจำนวน 9,341 ล้านบาท โดยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่ที่ 2,745 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 16,948 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.6 เท่า ในขณะที่มีอัตราหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.06 เท่า

แผนการดำเนินงานและการขยายสาขาในอนาคต

ในปี 2560 ทางบริษัทฯมีแผนการเปิด 3 สาขา (โดยครึ่งปีแรก มีแผนการเปิด โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ที่ เพชรบุรี และ ครึ่งปีหลังมีแผนการเปิด โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ที่ กำแพงเพชร และ ห้างสรรพสินค้าที่ มหาชัย) สำหรับไตรมาส1ปี 2560 บริษัทมีการปิดสาขาที่อุบลราชธานี 1 เนื่องจาก บริษัทมีสาขาอุบล 2 ซึ่งสามารถรองรับการเติบโตของจังหวัดได้ ดังนั้น ณ สิ้นปี 2560 ทางบริษัท จะมีศูนย์การค้าทั้งหมด 46 สาขาในประเทศไทย และ 2 สาขาที่เวียดนาม

อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน
ไตรมาส 1/2560
ไตรมาส 1/2559
อัตรากำไรขึ้นต้น (%) 25.3 25.1
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.7 9.3
อัตรากำไรจากธุรกิจหลัก (%) 7.7 7.7
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 18.9 16.5
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 14.1 12.6
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.8 0.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.6 0.7