คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ข้อมูลย้อนหลัง : คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจํางวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ผลประกอบการที่สำคัญในไตรมาส 1 ปี 2561

  • กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 762 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.3 โดยเป็นผลมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้น และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้จากค่าเช่า

เปรียบเทียบผลดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 มีนาคม 2560

หน่วย:ล้านบาท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ไตรมาส1/2561
ไตรมาส1/2560
เพิ่ม (ลด)
% เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 6,512 6,271 241 3.8%
รายได้จากการลงทุน 893 799 94 11.7%
รายได้อื่น 236 214 22 10.4%
รวมรายได้ 7,641 7,283 357 4.9%
ต้นทุนขาย 4,850 4,687 163 3.5%
ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,587 1,485 102 6.8%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 359 337 22 6.6%
ต้นทุนทางการเงิน 12 20 (8) (39.8%)
รวมค่าใช้จ่าย 6,808 6,529 279 4.3%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 131 147 (16) (11.0%)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 964 902 62 6.9%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 155 147 8 5.7%
กำไรสุทธิ 762 710 52 7.3%

ผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2561

  • รายได้จากการขาย - ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจำนวน 6,512 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 241 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3.8 จากไตรมาส 1 ปี 2560 เนื่องจากการจับจ่ายของลูกค้ามีการปรับตัวที่ดีขึ้น ประกอบกับรายได้จากการเปิดดำเนินการ 3 สาขาใหม่ในปี 2560 แม้ว่ามีการปิดสาขาอุบลราชธานี 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในปีที่แล้ว
  • รายได้จากการลงทุน - ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนจำนวน 893 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11.7 จากไตรมาส 1 ปี 2560 โดยมาจากการเติบโตของรายได้ค่าเช่าจากสาขาที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงสาขาที่ดำเนินการการปรับปรุงแล้วเสร็จ และ จาก 2 สาขาใหม่ที่เปิดดำเนินการในปีที่แล้ว โดยอัตราการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า (occupancy rate) ที่ร้อยละ 99
  • รายได้รวม - ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน 7,641  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 357 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 จากไตรมาส 1 ปี 2560  เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากการขายและรายได้จากการลงทุน
  • อัตรากำไรขั้นต้น - ในไตรมาส 1 ปี 2561 ทางบริษัทฯมีกำไรขั้นต้นจากการขายจำนวน 1,662 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78      ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9  ส่วนอัตราส่วนกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 25.5 จาก ร้อยละ 25.3 ในไตรมาส 1 ปี 2560 โดยเป็นผลมาจาก สัดส่วนของยอดขายจากกลุ่มสินค้าที่ให้อัตรากำไรขั้นต้นที่ดีเพิ่มสูงขึ้น
  • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 1,946     ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 124  ล้านบาท หรือร้อยละ  6.8 จากไตรมาส 1 ปี 2560 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจาก 3 สาขาที่เปิดใหม่ในปี 2560
  • ต้นทุนทางการเงิน - ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ  มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 12 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.8 จากไตรมาส 1 ปี 2560  เป็นผลมาจากการชำระคืนเงินกู้ยืม
  • ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 131 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11.0 จากไตรมาส 1 ปี 2560 (โดยแบ่งเป็นส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด จำนวน 37 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จำกัด จำนวน 94 ล้านบาท)  
  • ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - ในไตรมาส 1 ปี 2561  บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 155 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8  ล้านบาท หรือ ร้อยละ  5.7จากไตรมาส 1 ปี 2560 
  • กำไรสุทธิ - ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 762 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.3 โดยเป็นผลมาจาก รายได้จากการขายที่เติบโตขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นที่เติบโตดีขึ้น และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้จากค่าเช่า

เปรียบเทียบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
ไตรมาส1/2561
ปี 2560
เพิ่ม (ลด)
% เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,627 1,805 (178) (9.8%)
เงินลงทุนชั่วคราว 3 4 (1) (15.2%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3,265 3,574 (310) (8.7%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,177 22,171 6 0.0%
รวมสินทรัพย์ 27,072 27,554 (482) (1.7%)
รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,424 9,644 (1,220) (12.7%)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 323 388 (64) (16.6%)
รวมหนี้สิน 8,747 10,032 (1,285) (12.8%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,325 17,522 803 4.6%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 27,072 27,554 (482) (1.7%)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 27,072 ล้านบาท ลดลง 482 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1.7 จากสิ้นปี 2560 โดยหลักมาจากการลดลงของเงินสดซึ่งเป็นผลจากการชำระเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นๆ รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ ส่วนของหนี้สินรวมมีจำนวน 8,747 ล้านบาท ลดลง 1,285 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 12.8 จากสิ้นปี 2560 โดยเป็นผลมาจากการชำระเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นๆ รวมทั้งชำระคืนเงินกู้ยืม ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 18,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 803 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.6

โครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จำนวน1,703 ล้านบาท โดยมีอัตราหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.1 เท่า .