หนังสือเชิญประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 [ ไฟล์ PDF]
เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 [ ไฟล์ PDF]
2. รายงานประจำปี2552 [ ไฟล์ PDF]
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ [ ไฟล์ PDF]
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท [ ไฟล์ PDF]
5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 [ ไฟล์ PDF]
6. หนังสือมอบฉันทะ    
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. [ ไฟล์ PDF]
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. [ ไฟล์ PDF]
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. [ ไฟล์ PDF]
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น [ ไฟล์ PDF]
8. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม [ ไฟล์ PDF]
9. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ [ ไฟล์ PDF]
10. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุม [ ไฟล์ PDF]

<< Back