แบบฟอร์ม 56-1

ปี 2559
เอกสาร ดาวน์โหลด
ปกหน้า และ สารบัญ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ


ปี ZIP
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2558 522 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2557 534 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2556 536 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2555 588 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2554 576 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2553 538 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2552 542 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2551 519 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2550 446 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2549 807 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2548 815 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2547 831 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2546 1.65 MB.