ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 2557 2558 2559 9M/2560
รายได้จากการขาย 23,896 25,185 26,078 18,686
รายได้จากการลงทุน 1,858 2,554 2,948 2,480
รายได้อื่น 860 1,024 1,162 697
รวมรายได้ 26,614 28,762 30,187 21,862
ต้นทุนขาย 18,053 19,022 19,574 14,066
กำไรขั้นต้นจากการขาย 5,843 6,163 6,504 4,620
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6,328 7,231 7,557 5,709
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 404 451 580 374
กำไรสุทธิ 1,927 2,153 2,815 1,921

 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2557 2558 2559 9M/2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,833 2,082 2,219 1,535
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,787 3,505 3,235 3,350
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 18,482 20,743 21,277 21,624
รวมสินทรัพย์ 23,102 26,059 27,001 26,509
รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,757 9,864 7,367 7,892
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 306 1,744 3,437 1,940
รวมหนี้สิน 10,063 11,608 10,804 9,832
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,040 14,451 16,197 16,677
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,103 26,059 27,001 26,509

 

อัตราส่วนทางการเงิน 2557 2558 2559 9M/2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.5 0.5 0.8 0.6
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 12.3 12.8 13.7 10.7
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 32.1 32.5 35.9 38.6
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 87.5 85.3 82.9 72.2
อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย (ร้อยละ) 24.5 24.5 24.9 24.7%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 7.2 7.5 9.3 8.8%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 16.3 16.7 19.7 19.6%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 12.6 12 13.7 14.3%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.8 0.8 0.7 0.6
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 11.7 13.0 14.6 15.0
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 1.7 1.9 2.5 1.75
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 51.9 51.6 49.3