ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน (ล้านบาท)

2557

2558

2559

1/2560

รายได้จากการขาย 23,896 25,185 26,078 6,271
รายได้จากการลงทุน 1,858 2,554 2,948 799
รายได้อื่น 860 1,024 1,162 214
รวมรายได้ 26,614 28,762 30,187 7,283
กำไรขั้นต้นจากการขาย 18,053 19,022 19,574 1,584
ต้นทุนขาย 5,843 6,163 6,504 4,687
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6,328 7,231 7,557 1,822
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 404 451 580 147
กำไรสุทธิ 1,927 2,153 2,815 710

 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)

2557

2558

2559

1/2560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,833 2,082 2,219 1,722
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,787 3,505 3,235 3,164
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 18,482 20,743 21,277 21,402
รวมสินทรัพย์ 23,102 26,059 27,001 26,289
รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,757 9,864 7,367 6,430
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 306 1,744 3,437 2,911
รวมหนี้สิน 10,063 11,608 10,804 9,341
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,040 14,451 16,197 16,948
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,103 26,059 27,001 26,289

 

อัตราส่วนทางการเงิน

2557

2558

2559

1/2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.5 0.5 0.8 0.8
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 12.3 12.8 13.7 11.1
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 32.1 32.5 35.9 35.2
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 87.5 85.3 82.9 71.2
อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย (ร้อยละ) 24.5 24.5 24.9 25.3
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 7.2 7.5 9.3 9.7
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 16.3 16.7 19.7 18.9
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 12.6 12 13.7 14.1
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.8 0.8 0.7 0.6
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 11.7 13.0 14.6 15.6
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 1.7 1.9 2.5 0.64
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 51.9 51.6 49.3