ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 2558 2559(1) 2560
รายได้จากการขาย 25,185 26,078 25,989
รายได้จากการลงทุน 2,554 2,948 3,355
รายได้อื่น 1,024 1,162 1,009
รวมรายได้ 28,762 30,187 30,353
ต้นทุนขาย 19,022 19,574 19,530
กำไรขั้นต้นจากการขาย 6,163 6,504 6,459
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 7,231 7,557 7,828
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 451 580 507
กำไรสุทธิ 2,153 2,815(2) 2,742

 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2558 2559 2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,082 2,219 1,805
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3,505 3,470 3,574
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 20,743 21,277 22,171
รวมสินทรัพย์ 26,059 27,001 27,554
รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,864 7,367 8,130
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,744 3,437 1,902
รวมหนี้สิน 11,608 10,804 10,032
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,451 16,197 17,522
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,059 27,001 27,554

 

อัตราส่วนทางการเงิน 2558 2559 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.5 0.8 0.7
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 12.8 13.7 14.4
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 32.5 35.9 37.4
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 85.3 82.9 85.1
อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย (ร้อยละ) 24.5 24.9 24.9
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 7.5 9.3(3) 9.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)(4) 8.8 10.6 10.1
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 12.0 19.7 17.3
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.8 0.7 0.6
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 13.0 14.6 15.8
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.9 2.5 2.5
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.0 1.25 1.25(5)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 51.6 49.3 50.6
 

หมายเหตุ

(1) ในปี 2559 บริษัทฯได้มีการบันทึกรายการพิเศษ มูลค่า 316 ล้านบาท

(2) กำไรสุทธิที่ไม่รวมรายการพิเศษเท่ากับ 2,499 ล้านบาท

(3) อัตรากำไรสุทธิที่ไม่รวมรายการพิเศษเท่ากับร้อยละ 8.3

(4) อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ คือ กำไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(5) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 19 เมษายน 2561