ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

4.2% YoY
4.3% YoY
8.8% YoY

หมายเหตุ : บริษัทฯมีบันทึกรายการพิเศษจำนวน 316 ล้านบาท ในปี 2559

  • รายได้รวม
  • EBITDA
  • กำไรสุทธิ


งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 2558 2559(1) 2560 1Q/2561 2Q/2561 3Q/2561
รายได้จากการขาย 25,185 26,078 25,989 6,512 6,192 6,614
รายได้จากการลงทุน 2,554 2,948 3,355 893 903 953
รายได้อื่น 1,024 1,162 1,009 236 243 251
รวมรายได้ 28,762 30,187 30,353 7,641 7,338 7,817
ต้นทุนขาย 19,022 19,574 19,530 4,850 4,659 5,014
กำไรขั้นต้นจากการขาย 6,163 6,504 6,459 1,662 1,533 1,600
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 7,231 7,557 7,828 1,946 1,973 2,060
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 451 580 507 131 157 100
กำไรสุทธิ 2,153 2,815(2) 2,742 762 694 664

 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2558 2559 2560 1Q/2561 2Q/2561 3Q/2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,082 2,219 1,805 1,627 1,068 1,101
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3,505 3,470 3,574 3,265 3,106 3,376
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 20,743 21,277 22,171 22,177 22,478 22,636
รวมสินทรัพย์ 26,059 27,001 27,554 27,072 26,652 27,113
รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,864 7,367 8,130 8,424 8,806 8,581
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,744 3,437 1,902 323 316 303
รวมหนี้สิน 11,608 10,804 10,032 8,747 9,122 8,884
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,451 16,197 17,522 18,325 17,530 18,229
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,059 27,001 27,554 27,072 26,652 27,113

 

อัตราส่วนทางการเงิน 2558 2559 2560 1Q/2561 2Q/2561 3Q/2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.5 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 12.8 13.7 14.4 10.3 9.9 10.5
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 32.5 35.9 37.4 36.3 35.4 37.3
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 85.3 82.9 85.1 71.0 70.2 75.8
อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย (ร้อยละ) 24.5 24.9 24.9 25.5 24.8 24.2
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 7.5 9.3(3) 9.0 10.0 9.5 8.5
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)(4) 8.8 10.6 10.1 10.5 11.0 11.1
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)(5) 12.0 13.7 12.8 13.3 14.0 14.0
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 12.0 19.7 17.3 16.9 18.3 17.9
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 13.0 14.6 15.8 16.5 15.8 16.4
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.9 2.5 2.5 0.69 0.63 0.60
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.0 1.25 1.25      
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 51.6 49.3 50.6      
 

หมายเหตุ

(1) ในปี 2559 บริษัทฯได้มีการบันทึกรายการพิเศษ มูลค่า 316 ล้านบาท

(2) กำไรสุทธิที่ไม่รวมรายการพิเศษเท่ากับ 2,499 ล้านบาท

(3) อัตรากำไรสุทธิที่ไม่รวมรายการพิเศษเท่ากับร้อยละ 8.3

(4) อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ คือ กำไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(5) อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ คือ กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี/สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)