ถามตอบ

Q.01 ปัจจุบันโรบินสันมีจำนวนสาขาทั้งหมดกี่สาขา ?

ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2559 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันมีจำนวนสาขาที่ให้บริการทั้งหมด 42 สาขา โดยแบ่งเป็น สาขาในกรุงเทพฯ จำนวน 11 สาขา และสาขาในต่างจังหวัดที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคอีกจำนวน 31 สาขา

ในปี 2559 ทางบริษัทฯวางแผนการเปิดอีก 2 สาขาในครึ่งปีหลัง ที่จังหวัดนครศรีรธรรมราช (รูปแบบ ห้างสรรพสินค้า) และที่ จังหวัดลพบุรี (Lifestyle center)

 
Q.02 ปริมาณสัดส่วนสินค้าของโรบินสันเป็นอย่างไรในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ?

สายสินค้า สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556
Health and Beauty 14 14 14
Fashion 39 37 38
Accessories 29 31 30
Home and Hardline 18 18 18
  100 100 100
 
Q.03 อะไรคือจุดแข็งของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ?
  1. ยอดขายในสาขาเดิมมีอัตราการเติบโตที่ดี
  2. มีเป้าหมายในการปรับเพิ่มกำไรขั้นต้นต่อยอดขายทุกปี อันเป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นรวมถึงกลยุทธ์การบริหารสินค้าที่มีประสิทธิผล
  3. มีการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มีสินค้าที่ exclusive brand ที่มีขายเฉพาะที่โรบินสัน เช่น กลุ่มสินค้าที่เป็น international brand (Claires, baby shop, Aeropostale and Payless) และ สินค้ากลุ่ม house brand ( Snap, Cuizimate and etc)
 
Q.04 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเป็นอย่างไร ?

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติ(หลังภาษีเงินได้)

 
Q.05 สัดส่วนของผู้ถือหุ่นใหญ่ของโรบินสันเป็นอย่างไร ?

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 5 อันดับแรก ณ เดือน มีนาคม 2559 เป็นดังนี้

ลำดับ. รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 308,162,660 27.7%
2. บริษัท ซี.อาร์.จี. บริการ จำกัด 289,645,488 26.1%
3. Credit Suisse Singapore Branch REDIT SUISSE SINGAPORE BRANCH 43,444,765 3.9%
4. สำนักงานประกันสังคม 37,607,000 3.4%
5. State Street Bank Europe Limited 30,762,073 2.8%