ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ซึ่งมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ “โรบินสัน” ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการอยู่ทั่วประเทศภายใต้การบริหารงานของบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 46 สาขา แบ่งเป็น กรุงเทพและปริมณฑล 11 สาขา และต่างจังหวัด 35 สาขา อีกทั้งบริษัทฯ มีสาขาที่เปิดให้บริการในเวียดนามจำนวน 2 แห่ง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ชื่อบริษัท บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 010753600412 (เดิมเลขที่บมจ.115)
การประกอบธุรกิจ ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
ทุนจดทะเบียน 3,942,847.022.15 บาท (หุ้นสามัญ 1,110,661,133 หุ้น)
ทุนชำระแล้ว 3,942,847.022.15 บาท (หุ้นสามัญ 1,110,661,133 หุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ มูลค่าหุ้นละ 3.55 บาท
ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ 9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2169-2500 โทรสาร 0-2169-2577
เว็บไซต์ http://robins-th.listedcompany.com
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ลงลายมือชื่อโดยนายธนิต โอสถาเลิศ เลขทะเบียน 5155
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนน สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222