นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในสถานการณ์ปกติที่อัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (หลังภาษีเงินได้)
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมา มีดังนี้

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา

ปี กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
เงินปันผล ต่อหุ้น
(บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
2554 1,453 0.65 50%
2555 2,063 0.90 48%
2556 1,986 0.90 50%
2557 1,927 0.90 52%
2558 2,153 1.00 52%
2559 2,815 1.25 49%