กรรมการ

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

ประธานกรรมการ

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

กรรมการ/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสมชัย อภิวัฒนพร

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายโยธิน อนาวิล

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/
กรรมการตรวจสอบ

นายจรัล มงคลจันทร์

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบ

นายวิทยา ชวนะนันท์

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายครรชิต บุนะจินดา

กรรมการ/ กรรมการอิสระ

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร

นางยุวดี จิราธิวัฒน์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบรรษัทภิบาล

นายปัณฑิต มงคลกุล

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะผู้บริหาร

นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางอรวรรณ ทิพย์สุวรรณพร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
- สายบริหารสินค้า

นายอนวัช สังขะทรัพย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
- สายการตลาด

นายกฤตชาติ จินดาสมัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- Store Development

นายภูธดา ธีรเวชชการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- Operations

นางสาวอภิสุวีร์ ชัยอำนวยสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- International Brands

นางสาวคนึงหา แซ่ตั่น

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารสินค้า - Fashion Apparel

นางสาวกาญจนา พรมมาสกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารสินค้า - Sport Fashion, Footwear and Kids

นางณัฐกาญจน์ สำราญกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า - Cosmetics, Watch, Accessories

นางสาวรสอมร โค้วศิริกุลกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า - Home and Hardline Merchandising

นางสาววนิดา รินนาศักดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- Value Brand Management

นายดิสสทัต วิเศษวร

Financial Controller