คณะกรรมการบริษัท

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ/ ประธานกรรมการ

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

กรรมการ/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสมชัย อภิวัฒนพร

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายโยธิน อนาวิล

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/
กรรมการตรวจสอบ

นายจรัล มงคลจันทร์

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบ

นายวิทยา ชวนะนันท์

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายครรชิต บุนะจินดา

กรรมการ/ กรรมการอิสระ

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร

นางยุวดี จิราธิวัฒน์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบรรษัทภิบาล

นายปัณฑิต มงคลกุล

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะผู้บริหาร

นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางอรวรรณ ทิพย์สุวรรณพร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายบริหารสินค้า

นายอนวัช สังขะทรัพย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายการตลาด

นายเอกชัย นิทัศนจารุกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบัญชีและการเงิน

นายสันติ โสตางกูร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Business Strategy

นายกฤตชาติ จินดาสมัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Store Development

นายภูธดา ธีรเวชชการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฎิบัติการ

นางนิลุบล เลิศมีมงคงชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ International Brands - Commercial

นางสาว ศันสนีย์ นิ่มพิทักษ์พงศ์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพื้้นที่เช่า

นางสาวคนึงหา แซ่ตั่น

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารสินค้า
Fashion Apparel

นางสาวรสอมร โค้วศิริกุลกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารสินค้า - Home and Hardline Merchandising

นางสาววนิดา รินนาศักดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Value Brand Management