คณะกรรมการบริษัท

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ/ ประธานกรรมการ

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

กรรมการ/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสมชัย อภิวัฒนพร

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายโยธิน อนาวิล

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/
กรรมการตรวจสอบ

นายจรัล มงคลจันทร์

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบ

นายวิทยา ชวนะนันท์

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร

นางยุวดี จิราธิวัฒน์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบรรษัทภิบาล

นายปัณฑิต มงคลกุล

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะผู้บริหาร

นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายโจนาธาน คูเปอร์ มอริส

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายการตลาด

นางอรวรรณ ทิพย์สุวรรณพร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายบริหารสินค้า

นายเอกชัย นิทัศนจารุกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายบัญชีและการเงิน

นาย บุญเท คำมณีวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Omnichannel & Online Director

นาย สเตฟาโน พิซซูติ

Head of Strategy & Business Development

นายสันติ โสตางกูร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Business Strategy

นางนิลุบล เลิศมีมงคงชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ International Brands - Commercial

นางสาวศันสนีย์ นิ่มพิทักษ์พงศ์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพื้้นที่เช่า

นางสาวคนึงหา แซ่ตั่น

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารสินค้า
Fashion Apparel

นางสาวรสอมร โค้วศิริกุลกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารสินค้า - Home and Hardline Merchandising

นางสาววนิดา รินนาศักดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Value Brand Management

นายญาณพัฒณ์ โพธิ์ถาวร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Store Operation

นางสาวจินตรา ศรีเยาวภาส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Field Merchandising