สารจากประธานกรรมการ

นับต่อเนื่องมาอีกหนึ่งปี ที่บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สามารถครองความเป็นที่หนึ่งของธุรกิจประเภท “ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า” ที่มีจำนวนสาขามากที่สุด และดำเนินธุรกิจได้มายาวนานกว่า 38 ปี ด้วยความมุ่งมั่น ขยายการลงทุนในจังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมการนำเสนอสินค้าที่ทันสมัย และการบริการที่ได้มาตรฐาน มอบให้แก่ลูกค้าทั่วไทย เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดอย่างมีผลกำไรไปควบคู่กัน

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้สานต่อแผนธุรกิจด้วยการเปิดสาขาใหม่อีก 3 แห่ง นับจำนวนสาขาที่เปิดให้บริการแล้ว มากถึง 46 แห่ง ทั่วประเทศ ใน 2 รูปแบบ คือ“ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน” และ “ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์” ซึ่งหากแบ่งตามภูมิภาค จะมีสาขาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 11 สาขา และต่างจังหวัด 35 สาขา ทำให้บริษัทฯ สามารถครอบครองทำเลที่สำคัญในแต่ละภูมิภาคท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่สร้างความท้าทายต่อผู้ประกอบค้าปลีกเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ ทางบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ควบคู่ไปกับการนำเสนอกลยุทธ์การตลาดที่ตรงเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขายอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “โรบินสัน ทำดี” เพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

ทั้งหมดนี้ ล้วนช่วยผลักดันให้ “โรบินสัน” ครองความเป็นห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ที่ได้รับความนิยมในใจนักช้อปคนไทย ไปพร้อมกับการสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า บริษัทร่วมค้า และพนักงานทุกคนขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงความเป็นบริษัทชั้นนำที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีเสมอมา โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ขานรับนโยบายรัฐ โดยได้รับประกาศนียบัตร ผ่านกระบวนการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นในงาน Set Awards 2017 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่สำคัญ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น” ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560 จากกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างต่อเนื่องมา 12 ปี ซึ่งถือเป็นเกียรติยศของบริษัทฯในฐานะที่เป็นสถานประกอบการ ที่เอาใจใส่ในบุคลากรขององค์กร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงมีความก้าวหน้า ในการทำงานกับองค์กรอีกด้วย

สุดท้ายนี้ ในนามของตัวแทน คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ขอกล่าว ขอบพระคุณ ท่านผู้ถือหุ้น ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริหารงาน และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯและขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถฟันฝ่าความท้าทายหลายอย่างที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมารวมถึงขอขอบคุณคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายที่ได้ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯเป็นอย่างดีเสมอมา

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)