สารจากประธานกรรมการ

ตลอดระยะเวลา 37 ปีที่บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตและได้ส่วนแบ่งการตลาดอย่างมีผลกำไรไปด้วยกัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรและชุมชน

ในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้เผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ชลอตัว จากภัยพิบัติธรรมชาติทางภาคใต้ รวมถึงการแข่งขันจากจากผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหม่และธุรกิจออนไลน์ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามที่ตั้งไว้ และยังคงดำเนินการตามเป้าหมายที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับบริษัทฯ เพื่อให้เกินความคาดหมายของผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพนักงาน

ทางบริษัทฯได้มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจซึ่งแบ่งได้เป็น 4 หน่วยธุรกิจ คือ

  1. ห้างสรรพสินค้า
  2. ศูนย์การค้าในรูปแบบไลฟ์สไตล์
  3. การบริหารตราสินค้า (แบรนด์) นำเข้าจากต่างประเทศ
  4. ห้างสรรพสินค้าในประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ในแต่ละหน่วยธุรกิจของบริษัทฯได้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นๆเป็นอย่างดี รวมถึงมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน

สำหรับธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนและมีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ดำเนินกลยุทธ์เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยได้นำเสนอรูปแบบค้าปลีกแบบใหม่ในปี 2559 อาทิ แนวคิด “1 Below” โดยคัดสรรสินค้าโดดเด่นจากทุกประเภทมารวมกันไว้ในชั้นเดียว ซึ่งถือว่าเป็น flagship ในสาขาพระราม 9 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มกลุ่มลูกค้า millennial ให้มากขึ้น ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางการขายสินค้าบน “Online Shopping” รวมถึงเปิดช่องทางการรับสินค้า “Click & Collect” ซึ่งประสบความสำเร็จจากการทดลองใช้ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นและให้ได้ผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า ทางบริษัทฯ ได้เตรียมเปิดตัว market place ในไตรมาสหนึ่งปี 2560

ทางบริษัทฯได้เปิดดำเนินการ Line application ซึ่งมีผู้ติตตามมากถึง 11 ล้านคน และ “Business Connect” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องต่อไปในปี 2560 สำหรับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มีส่วนช่วยในการเพิ่มจำนวนลูกค้า สร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์ ซึ่งมีผู้ติดตามมากถึง 700,000 คน

สำหรับในปี 2559 รายได้รวมของบริษัทฯ มีจำนวน 30,187 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 24.9 หรือเติบโตร้อยละ 0.4 และ กำไรสุทธิมีจำนวน 2,815 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.7 โดยบริษัทฯ สามารถควบคุมและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิผล

นอกจากนี้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทางบริษัทฯยังคงยึดมั่นในพันธกิจหลักในการคืนกำไรสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้มีการจัดกิจกรรม “โรบินสัน ซูซูกิ กรีน รัน” งานวิ่งมินิมาราธอนที่จัดพร้อมกัน ใน 17 จังหวัด เพื่อสร้างความตระหนักในสร้างป่าต้นน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย ซึ่งเป็นกิจกรรมทำร่วมกับกรมป่าไม้ ภายใต้แนวคิด 1 คนวิ่ง เท่ากับ ปลูกต้นไม้ นอกจากนี้ โครงการ “โรบินสัน สานฝันให้น้อง” ปีที่ 10 อันเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งผลในการขับเคลื่อนให้ “โรบินสัน” กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สังคม และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในวงกว้าง

ทางบริษัทฯ ยังคงความเป็นบริษัทฯชั้นนำ ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีเสมอมา สำหรับแผนงานในระยะต่อไปนั้น บริษัทฯยังคงลงทุนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนารูปแบบของ “โรบินสัน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์” และ “โรบินสัน ไลฟ์สไตล์” ให้ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย

สุดท้ายนี้ ในนามของตัวแทน คณะกรรมการ และผู้บริหารของ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น พนักงานทุกท่าน รวมถึง คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายที่ได้ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯเป็นอย่างดีเสมอมา

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

……………………………

นายอลัน จอร์จ ทอมสัน
กรรมการผู้จัการใหญ่
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)